Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
http://www.geocities.com/glocalprachuap@ymail.com
Group of Standards for Local Personal Administration
>> ยินดีต้อนรับสู่มาตรฐานการบริหารงานบุคคล โดย..กลุ่มงานมาตรฐานบุคคลท้องถิ่น จ.ประจวบ ฯ
อะไรก็เจอ
 

อบจ. เทศบาล อบต.
 

ลงทะเบียนFree e-mail  เพื่อติดต่อเราที่นี้ได้

ท่านต้องการให้เรา
   ปรับปรุงเรื่องใด
   มากที่สุด

การแจ้งมติ
        ก. จังหวัด
การนำเรื่องเข้า
        ประชุม ก.จังหวัด
สวัสดิการต่าง ๆ ของ
       พนักงาน
การแจ้งหนังสือ
       ราชการ
การบริการของ
       เจ้าหน้าที่จังหวัด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 
  ท่านเป็นคนที่
 

  เนื่องจากเกิดการสับสนเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างว่าต้องขอความเห็นชอบต่อ ก.จังหวัด
      หรือไม่ ให้ปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ พร้อมแบบรายงานขอต่อสัญญาจ้าง
      ขออภัยไว้ ณ ที่น
ี้
  สำรวจความต้องการเรียนต่อระดับ ป.ตรี มรภ.เพชรบุรี n
  ขอความร่วมมือ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานการเรียน ป.ตรี ของผู้ดูแลเด็กเร่งรัดรายงาน
     โดยด่วนด้วย Thank ...
n
  เนื่องจากมีข้อขัดข้องไม่สามารถประชุม ก.จังหวัด ตามกำหนดได้ อปท.ที่ตั้งงบประมาณ
     เป็นค่าใช้จ่ายโบนัสไว้แล้วให้ปฏิบัติตามหนังสือนี้ก่อน
n
  แนวทางปฏิบัติของ ก.จังหวัด เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายฉบับใหม่ใช้บังคับ
  สรุปมติการประชุม ก.ท.จ. และ ก.อบต.ประจำเดือน ส.ค.51
  แก้ไขตารางช่วยคำนวณการทำแผน 3 ปีและแผน 4 ปี เนื่องจากสูตรผิดพลาดทำให้การ
     คำนวณค่าใช้จ่ายระหว่างแผนพนักงานกับพนักงานจ้างค่าร้อยละไม่ตรงกัน

  แบบประเมินโบนัส ปี 51 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
  มท.ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
  คำแนะนำการคัดเลือกสายบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
้  แบบสรุปการจัดทำโบนัสปี 2551 จัดทำ อปท.ละ 1 เล่ม กำหนดส่ง 8 ส.ค.51 เพื่อให้เสร็จ
     ภายในปีงบประมาณ

  ตารางเทียบขั้นเงินเดือนที่จะได้รับเมื่อมีการเลื่อนระดับ   
              
  ยินดีต้อนรับผู้สอบได้บัญชีแก่งเสี้ยนสู่ อปท.ของจังหวัดประจวบฯ อ่านรายละเอียด
     บทสรุปสุดท้ายได้ที่นี้
  
  ตัวอย่างคำสั่งจ้างพนักงานจ้าง ให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด 30 ก.ย. 2550
  ภาคผนวกคู่มือการจัดทำบัตรประวัติ ฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น
  คู่มือการจัดทำบัตรประวัติข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
  บรรจุบรรจุในตำแหน่งไม่เกื้อกูลหลัง 1 ต.ค.50 ต้องออกราชการโดยพลัน ก่อนนั้นยังมี
     ทางแก้ไข โปรดดูรายละเอียด ว.92 (อบจ.,อบต.) ว93(เทศบาล)

  กระทรวงการคลังแจ้งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)    
  การกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในระดับ 5 ,6 และ 7 ไม่สามารถกำหนด
      เป็นการล่วงหน้าได้ (ต้องขอปรับปรุงตำแหน่งและต้องไม่เป็นตำแหน่งว่าง)

  ตัวอย่างประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 
  ให้ อปท. จัดทำสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนเรียนต่อทุกระดับให้ถูกต้องตาม
      รูปแบบสัญญานี้
 

What's ? : มาตรฐานบุคคลท้องถิ่น:.
มาตรฐานบุคคลท้องถิ่น คือ มาตรฐานในการบริหารงานบุคคลของ
อปท. เพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการบริหารงานบุคคลของรัฐ
ี http://www.geocities.com/glocalprachuap@ymail.com เป็น
เว็บ
ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Group    of    Standards    for   Local Personal  Administration) ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางกับทุก อปท.
แล้วตั้งแต่บัดนี้
ติดต่อเรา:. e-mail:gslpa@hotmail.com

Gslpa : มาตรฐานการประชุม:.
What's ? : มาตรฐานการประชุม:.
มาตรฐานการประชุม คือ มาตรฐานการประชุมขององค์กรบริหาร
งานบุคคลของ อปท. แบบไตรภาคี(ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อปท.) ได้แก่ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด มติการประชุม
ประจำเดือนที่สำคัญ ๆ มีอะไรน่าสนใจ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การเลื่อนระดับ การดำเนินการทางวินัย ฯลฯ ค้นหาข้อมูลการ
ประชุมย้อนหลัง
ที่นี้ ดูทั้งหมด
• มติการประชุม ก.ท.จ.
• ทิศทางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
• แจ้งกำหนดวันประชุมประจำเดือน
 
• มติการประชุม ก.อบต.จังหวัด
• การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
• ค้นหาข้อมูลการประชุมย้อนหลัง
   

Gslpa : ตำแหน่งงานว่างใน อปท.:.

พบกับข้อมูลตำแหน่งงานว่างใน อปท. ประจำเดือน ได้แล้วที่นี้
พร้อม ข้อมูลให้ทราบเป็นปัจจุบันทุกตำแหน่งให้คุณ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งว่าง ใน อปท. เพื่อทำำงานในที่ที่ี่
ลงตัวกับตนเอง หากมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของ อปท.
  • ตำแหน่งงานว่างใน อบจ. ประจำเดือน มี.ค. 2551
  • ตำแหน่งงานว่างในเทศบาล ประจำเดือน ก.ย. 2551
  • ตำแหน่งงานว่างใน อบต. ประจำเดือน ก.ย. 2551

Gslpa : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น:.

ข่าว ประชาสัมพันธ์..!
     มีประกาศ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ฉบับรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมมาฝากสามารถโหลดได้โดยคลิกที่หัวข้อ "การบริหารงานบุคคล" หรือ www.lcpa.th.gs n
      โปรดติดตามการอัพเดทหนังสือประจำวันจากกลุ่มมาตรฐานฯ โดยคลิกที่หัวข้อ"การประชุม ก.จังหวัด" หรือที่ www.gslpa2.th.gs เร็ว ๆ นี้ n
    เนื่องจากผู้ให้บริการพื้นที่ฟรีรายใหม่ของเราได้จำกัดขนาดข้อมูลที่จะให้อัพเดทข้อมูลต่อวัน จึงทำให้มีข้อจำกัดอีกครั้ง ท่านสามารถติดตามข่าวล่าสุดได้โดยคลิกที่"การประชุม ก.จังหวัด" หรือที่www.gslpa2.th.gs ได้อีกทางหนึ่งn

ย้ายกลับบ้านดีกว่า ฮิ ๆ ๆ ลิงค์ท้องถิ่นทั่วไทย
ชื่อสถาบันการศึกษา
ชื่อวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
คุณวุฒิทาง
ตำแหน่ง
 
  เพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเองและองค์กร
 • พัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพทางบริหาร
 •
เป็นผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร
 •
ทันสมัยกับหนังสือใหม่ที่น่าอ่าน
    
บันเทิง:. 

 


ลิงค์ อปท. ในจังหวัด.:
อบจ. | เทศบาล
อบต.

คลองวาฬ|เกาะหลัก|อ่าวน้อย|บ่อนอก|ห้วยทราย : ทับใต|หินเหล็กไฟ|บึงนคร
ห้วยสัตว์ใหญ่|หนองพลับ : ปากน้ำปราณ|หนองตาแต้ม|วังก์พง|ปราณบุรี|เขาจ้าว
เขาน้อย : แม่รำพึง|พงศ์ประศาสน์|กำเนิดนพคุณ|ร่อนทอง|ชัยเกษม|ทองมงคล
ธงชัย : ทับสะแก|ห้วยยาง|แสงอรุณ|นาหูกวาง|อ่างทอง|เขาล้าน : ดอนยายหนู
กุยบุรี|หาดขาม|สามกระทาย|เขาแดง|กุยเหนือ : บางสะพาน|ปากแพรก|ช้างแรก
ไชยราช|ทรายทอง : ไร่เก่า|ไร่ใหม่|ศิลาลอย|ศาลาลัย|สามร้อยยอด

 ประเด็นข่าววันนี้ !...
    การเมืองดัง
    กีฬาเด่น
 Copyright © 2006 Group of  Standards for  Local Personal  Administration Prachuapkhirikhan . All rights reserved.    

© 2006 Std.Personal Prachuap| Admin E-mail :porpu_26@hotmail.com
Last -> 13-Oct-2008 12:08 PM